موسیقی احساس

خاک موسیقی احساس تو را می شنود...

 

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

صراحی می ناب و سفینه غزل است

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است

پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است

بگیر طره مه طلعتی و قصه مخوان

که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی

مگر بنای محبت که خالی از خللست

به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب

جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است

دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت

ولی اجل به ره عمر رهزن امل است

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس

ملالت علما هم ز علم بی عمل است

رفتمت ازلی چهره ی سیاه بختان

بشست و شوی نگردد سفید و این مثلست

به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش

چنین که حافظ ما مست باده ازل است

 

[ ۱۳٩۱/٧/٢۳ ] [ ٥:٢٩ ‎ب.ظ ] [ زهرا.ز ]