خوشی

ای پیش تو لعبتان چینی حبشی

کس چون تو صنوبر نخرامد به کشی

گر روی بگردانی و گر سر بکشی

ما با تو خوشیم گر تو با ما نه خوشی

سعدی 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مرضیه

شب هایم میگذرد بدون اینکه دلم هوای آغوشت را داشته باشد آغوشت ارزانی دیگران من مهمان پاهای بغل کرده ام هستم... و این آرامشم را حتی با تو عوض نمیکنم