در هوای گریه ی سیری...

سایه ها، زیرِ درختان، در غروب سبز می گریند

شاخه ها چشم انتظارِ سرگذشتِ ابر.

و آسمان، چون من ، غبارآلودِ دلگیری

باد بویِ خاکِ باران خورده می آرد.

سبزه ها در راهگذارِ شب، پریشانند

آه ، اکنون بر کدامین دشت می بارد؟

باغ حسرتناک بارانی است ،

چون دل من در هوای گریه سیری

سایه

/ 2 نظر / 17 بازدید
ر

باز هم آقآی سایه !!!! اشاره من به پلی کپی اول است !

×رندولی اول×

غروب سبز نظرم عوض شد اگه کتاب بنویسم اسمشو میذارم غروب سبز!!! چه غم انگیز!×