نگاه تو

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود
و انسان با نخستین درد
در من زندانی ستمگری بود
که به آواز زنجیرش خو نمی کرد
من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

احمد شاملو

/ 2 نظر / 5 بازدید
آر

[عینک]

×رندولی اول×

با نخستین نگـــآه کی!؟!؟