مرغ قفس

مرغ قفس اگر چه اسیرست

باز آرزوی پر زدنش هست

سایه

/ 2 نظر / 4 بازدید
ر

چـــرا این آقای سایه یهو انقدر گل کرده!؟ دلیلی داره

×رندولی اول×

یادم میاد لحنتو وقتی از پای تخته داشتی اینو میخوندی!!!