کیمیای عشق سبز

هیچ کس گمان نداشت این


کیمیای عشق را ببین


کیمیای نور را که خاک خسته راصبح و سبزه می کند


کیمیا و سحر صبح را نگاه کن

جای بذر مرگ و برگ خونی خزان

کیمیای عشق و صبح


و سبزه آفریده است


خنده های کودکان وباغ مدرسه

کیمیای عشق سرخ را ببین


هیچ کس گمان نداشت این . . .

م.سرشک 

/ 3 نظر / 4 بازدید
lor:D

این شعر مال کی بود؟؟؟؟ م .سرشک؟؟؟ کیه دیگه؟؟؟؟

آر(آز)

زیبا

×رندولی اول×

م.زرشک!!!! :دی