معنی هرگز

 آری آن روز چو می رفت کسی
داشتم آمدنش را باور
من نمی دانستم
 معنی هرگز را
 تو چرا
بازنگشتی دیگر ؟

ه.الف.سایه

قسمتی از شعر تاسیان

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
آر

جـــدیدا (!) بسی این آقـای سایـه ( :دی) مد شده شمـا میدونی چرا میدونی به منم بگو!

×رندولی اول×

این تاسیان رو خواستم بخرم مامانم فرمود : تابستون